top of page
looking at art

PRIVACY

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Galerie Muiden (hierna: GM) verwerkt van haar contractpartijen en abonnees op haar nieuwsbrief.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Galerie Muiden, gevestigd te 1398BA Muiden aan de Zeestraat 40A, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 84964839. De verantwoordelijke is Roelie Bosselaar en is bereikbaar via galeriemuiden@gmail.com.

2. Welke gegevens verwerkt GM en voor welk doel

2.1 In het kader van de communicatie met haar contractpartijen alsmede van de verzending van de nieuwsbrief en uitnodigingen voor door GM te organiseren exposities worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam resp bedrijfsnaam
b) adresgegevens met eventueel postadres
c) e-mailadres,

2.2 In alle overige gevallen (daar waar GM rechtshandelingen met derden verricht) worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: statutaire naam, handelsnaam, rechtsvorm, adresgegevens, bankrelatie, branche waarin de betreffende (rechts)persoon actief is.

2.3 GM verwerkt de sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor schriftelijke en telefonische communicatie tussen GM en de abonnees van de nieuwsbrief, waaronder doch niet beperkt tot het verstrekken van uitnodigingen voor door GM georganiseerde exposities en het verzenden van facturen inzake verkochte kunstobjecten, enz.
2.4 GM verwerkt de sub 2.2 genoemde persoonsgegevens uitsluitend om het afsluiten en uitvoeren van overeenkomsten, het beantwoorden van vragen, het uitvoeren van analyses en het nakomen van wettelijke verplichtingen.

3. Bewaartermijnen

GM verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van het abonnement van de nieuwsbrief tot maximaal vijf jaren na afloop van dit abonnement. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft GM passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt GM geen gebruik van diensten van derden (zogenaamde verwerker).

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Elke abonnee van de nieuwsbrief of degene, die een rechtshandeling met GM verricht, kan een verzoek indienen om zijn persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.

5.2 Een verzoek tot verwijdering door een abonnee van de nieuwsbrief uit het adressenbestand zal worden gehonoreerd.

5.3 GM zal een verzoek als bedoeld sub 5.1 in behandeling nemen en de verzoekende partij binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan Roelie Bosselaar.

 

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden schriftelijk aan de leden en contractpartijen meegedeeld.

 

Vastgesteld op 1 januari 2022 en in werking getreden met onmiddellijke ingang.

bottom of page